Clujenii pot depune începând de marţi, 22 octombrie 2013, cererile în vederea obţinerii ajutorului de încălzire a locuinţei. În perioada sezonului rece (noiembrie 2013 – martie 2014) pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică, energie electrica sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

– 1082 lei pentru persoanele singure beneficiare de incalzire de la RAT;

– 786 lei/pers. familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună beneficiare de incalzire de la RAT ;

– 615 lei/pers. pentru persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună si folosesc pentru incalzirea locuintei gaze naturale, energie electrica sau combustibili solizi;

Pentru disemninarea informaţiilor legate de acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei în sezonul rece 2013 – 2014, Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală, serviciu public organizat în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, organizează o întâlnire cu administratorii imobilelor din municipiu luni, 21 octombrie 2013, ora 13.00, la Casa de Cultura a Studenţilor (sala mare).

Situaţia înregistrată anul trecut

În perioada noiembrie 2012 – martie 2013 au fost depuse 8965 de cereri, din care au fost iniţial aprobate 7910, iar 1055 au fost respinse.

Din cererile aprobate iniţial, în urma verificărilor din evidenţele fiscale au fost depistate 466 dosare cu bunuri de natura excluderii de la acordarea ajutorului, iar în alte 1118 cereri a fost depistată existenţa depozitelor bancare de peste 3000 lei.
Pentru aceste persoane au fost întocmite dispoziţii de recuperare a sumelor acordate în mod necuvenit.

Vă transmitem mai jos informaţiile detaliate cu privire la acordarea ajutoarelor de încălzire a locuinţei.
Crititerii de eligibilitate:
1. Beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cu domiciliul sau, după caz, resedinţă în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române;
2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora;
3. Solicitanţii şi celelalte persoane cuprinse în cerere nu deţin bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi;
4. Solicitantii si celelalte persoane cuprinse in cerere nu deţin depozite bancare de peste 3000 lei;
5. Foloseşte ca modalitate de încălzire:
 Energie termică din sistemul centralizat;
 Energie electrica;
 Gaze naturale;
 Lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei se acordă pe baza următoarelor documente:

1. Cerere şi declaraţie pe proprie răspundere
2. Documente de identitate titular şi membrii (cărţi de identitate, buletine de identitate, cărţi de identitate provizorii, certificate de naştere pentru minori, permise de şedere temporară, documente de identitate, premise de şedere pe termen lung, certificate de înregistrare sau cărţi de rezidenţă) ale tuturor persoanelor care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil şi sunt luate în calcul la cheltuielile comune);
3. Copie factură gaze naturale sau energie electrica (pe care să fie înscrise codul abonatului si codul punctului de consum. Dacă pe factura apare înscrisă altă persoană decât abonatul, calitatea de persoană îndreptăţită se probează cu contractul de inchiriere, imputernicre, concesiune, comodat, etc);
4. Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari/Locatari din care să rezulte numele, prenumele, CNP-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului şi care figurează la cotele de întreţinere; codul asociatiei; adresa de e-mail a asociatiei (potrivit Art 19 (6) din OUG 70/2003 “În termenul prevăzut la alin. (5) (5 zile) primarii vor transmite furnizorilor, asociaţiilor de proprietari/locatari, precum şi agenţiilor teritoriale situaţia privind modificările prevăzute la alin. (3) sau, după caz, încetarea dreptului la ajutor, atât în scris, cât şi în format electronic.” Să fie specificată, atât adresa de corespondenţă electronică (e-mail) cat şi cea poştală);
5. Acte privind veniturile realizate de toţi membrii familiei sau de toate persoanele care au aceaşi reşedinţă, domiciliază la aceaşi adresa, sunt înscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la cheltuielile comune ale acesteia, sau, dupa caz, de persoana singură, în luna anterioară depunerii cererii, în copie ( adeverinte de venit eliberate de angajator, pentru veniturile din salariu, adeverinte de la administratiile financiare pentru veniturile din activitati independente, din cedarea folsintei bunurilor, din investitii, din premii si jocuri de noroc, mandate postale/extrase de cont/decizii pentru indemnizatii de somaj, handicap, pensii, alocatii, etc) .
a. pentru elevi/studenţi vor fi depuse adeverinţe de la unităţile de învăţământ care să cuprindă şi precizarea bursier sau nebursier, tipul bursei (socială, de merit…) şi cuantumul acesteia.

b. – in situaţia persoanelor singure/familiilor care declară că nu realizează niciunul din veniturile enumerate vor anexa şi o declaraţie privind veniturile din care se întreţin , sursele de venit din care îşi plătesc utilităţile si cuantumul acestora va fi inscris la puctul 79 din cerere la capitolul “Alte venituri” cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.
c. pentru cetatenii straini, asa cum sunt definiti la art. 2, lit. a din O.U.G. nr. 194 din 12 decembrie 2002 privind regimul străinilor în România, republicata se va depune dovada mijloacelor de intreţinere care au stat la baza obţinerii permisului de şedere în România.Sunt exceptati studentii bursieri ai statului roman si studentii starini de origine romana.

6. Acte privind regimul juridic al locuinţei

– Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de incălzire şi sunt beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o copie a contractului de închiriere inregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj P-ţa Avram Iancu, nr. 19. Contractele de comodat nu se inregistreaza la Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Cluj;
– Persoanele care locuiesc la adresa pentru care se solicită ajutor de încălzire şi nu sunt proprietarii imobilului sau beneficiarii unui contract de închiriere / comodat vor depune o împuternicire in formă legalizată din partea proprietarului.
7. Dovada bunurilor mobile şi imobile deţinute :
– Solicitantii care au domiciliul stabil in municipiul Cluj Napoca trebuie sa ataseze la cererea de acordarea a ajutorului pentru incalzirea locuintei:
i. Adeverinta de la Serviciul Constatare, impunere şi control persoane fizice, Piata Unirii nr. 1privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport* aflate in proprietate, pentru persoanele cuprinse in cerere;
ii. Adeverinta de la Registrul Agricol al Primariei Municipiului Cluj Napoca privind terenurile sau animalele aflate in proprietatea persoanele cuprinse in cerere
– Solicitantii care au reşedinţă în municipiul Cluj Napoca şi domiciliul în altă localitate vor depune:
i. adeverinta, de la direcţiile de taxe şi impozite locale din localitatea de domiciliu, privind cladirile, terenurile si mijloacele de transport* aflate in proprietate, pentru fiecare persoana cuprinsa in cerere;
ii. adeverinta de la Registrul Agricol al primariei din localitatea de domiciliu privind terenurile sau animalele aflate in proprietatea persoanele cuprinse in cerere

NapocaNews