Distribuie articolul

Reorganizarea Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca (RATUC) prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.

Consiliul local Cluj-Napoca va analiza în cadrul şedinţei ordinare din data de 14 noiembrie proiectul privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca (RATUC) prin transformarea acesteia în societate pe acţiuni sub numele de COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.

În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată, serviciul de utilitate publică este definit ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate şi interes general ale colectivităţilor locale. Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autoritatea deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţii, de mărimea şi de gradul de dezvoltare al acesteia şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. Serviciul de transport public local de persoane este un serviciu de utilitate socială influenţând direct calitatea vieţii unui oraş, prin asigurarea dreptului fundamental de mobilitate a oricărui cetăţean.

Având în vedere că transportul public local este foarte sensibil la orice modificare a structurii economice şi sociale ale unui oraş, furnizarea serviciului trebuie să se facă în condiţii de siguranţă şi confort, la un nivel al calităţii cerut de standardele europene.

Serviciul de transport public de persoane în municipiul Cluj Napoca este asigurat în prezent de RATUC Cluj Napoca prin curse regulate efectuate cu autobuze, troleibuze şi tramvaie.

Conform prevederilor art. 30 alin. 3 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, transportatorii autorizati care deţin autorizaţii de transport eliberate de autoritatea de autorizare pot fi :
– societăţi comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile;
– societăţi comerciale rezultate ca urmare a reorganizării administrative a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, al căror capital social este deţinut, în totalitate sau în parte, în calitate de proprietar sau coproprietar. de către unităţile administraţiei publice respective, deţinătoare de autorizaţii de transport valabile;
– persoane fizice sau asociatii familiale autorizate sa presteze transport public local de marfuri sau de persoane, detinatori de autorizatii de transport valabile.

– societati comerciale cu capital social privat sau mixt, detinatoare de licente de transport valabile;
– compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autoritatilor adminsitratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara cu sau fara personalitate juridica,a srfel cum sunt definite de lege.

Potrivit prevederilor art. 16 din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local este obligat să organizeze, să reglementeze, să coordoneze şi să controleze prestarea serviciilor de transport public desfăşurat pe raza administrativă a acestuia.

Avand in vedere cele aratate si tinand cont de prevederile art. 1 alin. 3 din OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificarile ulterioare, potrivit caruia „autoritatile administratiei publice locale sub autoritatea caruia functioneaza regiile autonome vor dispune, pentru fiecare din acestea, masurile de reorganizare, prin acte administrative individuale, […]” si ale art. 3 alin. 2, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 207/1997, potrivit caruia „societatile comerciale rezultate in urma reorganizarii regiilor autonome preiau drepturi si obligatii ale regiilor autonome din transformarea sau divizarea carora au rezultat, in limitele si in conditiile stabilite prin actele adminsitrative individuale de reorganizare”, executivul propune Consiliului local Cluj-Napoca înfiinţarea societăţii „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.” prin reorganizarea administrativă a RATUC Cluj-Napoca având ca acţionar unic Municipiul Cluj-Napoca. Sediul social al societăţii va fi în Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.128-130.

Capitalul social subscris şi vărsat de acţionarul Municipiul Cluj-Napoca, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca este divizat în 159.000 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 1000 lei/acţiune. Patrimoniul propriu al RATUC Cluj Napoca, în valoare de 159.000.000 lei va fi preluat de „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ NAPOCA S.A.”.

Acţionarul unic al societăţii este unitatea administrativ-teritorială Municipiul Cluj Napoca, reprezentată prin Consiliul Local în calitate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Consiliul de Administraţie este compus din 7 membri care sunt numiţi prin Actul Constitutiv.

Personalul RATUC Cluj-Napoca, existent la data reorganizării, va fi preluat în totalitate de către „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A.” şi îşi va păstra toate drepturile şi obligaţiile stabilite prin Contractul Individual de Muncă şi Contractul Colectiv de Muncă la nivelul regiei, în vigoare la data reorganizării.

Începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului „COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC CLUJ-NAPOCA S.A:” se subrogă în drepturile şi obligaţiile RATUC Cluj Napoca.

NapocaNews