Doi distinşi patrioţi români îi cer lui T. Băsescu retragerea distincției ”Steaua României” lui Vadim Corneliu Tudor. Vă prezentăm integral memoriu adresat Preşedinţiei.

MEMORIU SOLICITARE

Adresat

Administrației Prezidențiale, Cancelaria Ordinelor
În atenția d-lui Consilier de Stat Gheorghe Angelescu
Palatul Cotroceni, B-dul Geniului nr. 1-3, sector 6, București

Subsemnatele TEODORA CONDRUZ și NINETA POPOVICI, cu adresă pentru comunicare în București…, având în vedere calitatea noastră de cetățeni români și europeni, în conformitate cu dispozițiile articolului 20 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, formulăm prezentul memoriu-solicitare având ca temei juridic:

* Articolul 51 din Constituția României, dreptul de petiționare;
* Articolul 57 din Constituția României, exercitarea drepturilor și a libertăților;
* Articolul 148 din Constituția României, cu specială privire asupra alineatelor (2) și (4), cităm:
”Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare” și respectiv
”Parlamentul, Președintele României, Guvernul și autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligațiilor rezultate din actul aderării și din prevederile alineatului (2).”
*Articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Cităm: ”Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”.
*Articolul 6 § 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cităm:”Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene din 07 decembrie 2000, astfel cum a fost adoptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are acceași valoare juridică cu cea a tratatelor…”.

Argumentația memoriului-solicitare de față se referă la Distincția statutului român, ”Steaua României”, ce i-a fost acordată d-lui Vadim Corneliu Tudor în anul 2004 pentru merite culturale, de către fostul președinte al României, d-ul Ion Iliescu.
În opinia noastră această înaltă disticție a statutului român trebuie să i se retragă d-lui Vadim Corneliu Tudor cu celeritate, prin decret prezidențial, după ce în prealabil vor fi analizate probele/argumentele invocate de către noi în prezentul material.

 

Astfel, o decizie contrară din partea Cancelariei Ordinelor din cadrul Administrației Prezidențiale ar echivala cu faptul că cetățenii acestei țări, și prin urmare și noi, TEODORA CONDRUZ și NINETA POPOVICI ar achiesa/am achiesa la manifestările obscene, contrare bunelor moravuri, la limbajul pornografic, insultător, discriminator, pe care le manifestă cel puțin din 14 iulie 2009 până în prezent, eurodeputatul Vadim Corneliu Tudor, manifestări pe care acesta înțelege să le ridice la rang ”de merite culturale”, ca să își mențină/păstreze astfel distincția statului român, ”Steaua României”.

 

Precizăm că această distincție a statului român i-a fost decernată de către fostul președinte Ion Iliescu înainte de aderarea României la Uniunea Europeană, deci înainte ca România să procedeze la armonizarea legislației cu cea a Uniunii Europene și înainte de însușirea acquis-ului comunitar, cu tot ceea ce implică aceasta, adică respectarea demnității umane, așa cum se regăsește ea reglementată în dispozițiile articolului (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, invocat anterior, dar și în articolul (1) și în preambulul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
Scurt istoric care justifică demersul de față

Începând cu luna iunie 2011 și până în prezent am efectuat o serie de demersuri, atât la nivel național, cât și la nivelul instituțiilor Uniunii Europene, în legătură cu fraudele la bugetul Uniunii Europene și cele la bugetul statutului român comise de către eurodeputatul Vadim Corneliu Tudor, în sensul că acesta a apelat la un mecanism infracțional după cum urmează: la Direcția Financiară din cadrul Parlamentului European eurodeputatul V.C Tudor a depus câte o copie de pe fiecare contract inividual de muncă, încheiat între el, în calitate de angajator și asistenții locali, în calitate de angajați, conform art. 34 alineat 1 litera b din Statutul deputaților din PE. Fiecare contract de muncă depus în copie la PE de către eurodeputatul V.C. Tudor, încheiat în conformitate cu legislația română trebuia în mod ogligatoriu depus și la instituțiile naționale (Inspectoratul Teritorial de Muncă București) spre a se verifica modul în care se achită către bugetul de stat contribuțiile obligatorii rezultate din plata drepturilor salariale pentru fiecare asistent local al angajatorului, eurodeputat V.C. Tudor și care să se concretizeze apoi în declarațiile fiscale pentru fiecare angajat, depuse și arhivate la Agențiile de Administrare Fiscală din cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Realitatea a demonstrat că eurodeputatul V.C. Tudor a raportat la PE statele de plată pentru fiecare asistent local al său, în perioada 14 iulie 2009- decembrie 2011, sume însă care nu se mai regăsesc și în declarațiile fiscale depuse la ANAF pentru fiecare angajat.

Consecința juridică a mecanismului infracțional comis de către V.C. Tudor:
fraudarea bugetului de stat prin neplata impozitelor pe salarii și a contribuțiilor obligatorii ce trebuia plătite de angajator pentru fiecare angajat, în condițiile în care banii pentru plata salariilor asistenților locali sunt virați direct de la bugetul Uniunii Europene. Mecanismul infracțional al eurodeputatului VC Tudor, pus în funcțiune chiar din prima zi de mandat, 14 iulie 2009 nu s-a oprit aici. Astfel, acesta având dreptul și la asistent acreditat spre a-și desfășura mandatul pentru legislatura 2009-2014 în conformitate cu Regulamentul de procedură al PE, a apelat la asistentul acreditat Molnar Ștefan Silviu și împreună cu acesta au desăvârșit mecanismul infracțional. Asistentul acreditat Molnar, care avea deja încheiat contractul de muncă cu Parlamentul European, a mai încheiat contract de muncă individual și cu eurodeputatul VC Tudor, de data aceasta Molnar Ștefan Silviu luându-și calitatea de angajat, asistent local. Consecința juridică: aceeași persoană, Molnar Ștafan Silviu a fost și este plătit și acum, până la finalizarea anchetei declanșată în PE Direcția Generală Financiară, în dublă calitate, asistent acreditat și asistent local pentru același eurodeputat V.C. Tudor. Banii evident vin din același buget, cel al Uniunii Eueropene.
În contextul demersurilor noastre de clarificare a fraudelor și evident de recuperare a banilor la bugetul de stat și la bugetul Uniunii Europene, eurodeputatul V.C. Tudor, consecvent distincției Steaua României, ce i-a fost acordată pentru ”merite culturale”, a declanșat o serie de alte ”merite culturale” spre a aminti românilor că el, eurodeputatul V.C. Tudor rămâne fidel meritelor culturale de la nivelul anilor 2004.

În plan național am efectuat demersuri la Consiliul Național al Audiovizualului spre a ni se comunica dacă au existat decizii de sancționare, aplicate în conformitate cu dispozițiile legii nr. 504/2002, legea audiovizualului, cu privire la manifestările obscene, contrare bunelor moravuri ale eurodeputatului V.C. Tudor, pe care acesta evident că le-a calificat, din perspectiva proprie ”merite culturale”, conform distincției ”Steaua României”, acordată de fostul președinte Ion Iliescu.
A se vedea Anexa 1 ce conține solicitarea noastră adresată CNA, răspunsul acestei instituții, lista deciziilor aplicate de către CNA pentru limbajul injurios, obscen, pornografic, manifestările obscene ale eurodeputatului V.C. Tudor la adresa românilor care i-au acordat, prin președintele de la momentul 2004, distincția ”Steaua României”. A se vedea că ultima sancțiune aplicată de către CNA este din 02 iulie 2013. A se vedea că aceste decizii au devenit definitive și irevocabile în sensul că ele nu au fost atacate în instanță.
Demersurile noastre au continuat cu o nouă solicitare adresată CNA și Serviciului Român de Informații din 22 iulie 2013, de data aceasta cu privire la afirmațiile aceluiași VC Tudor care sfidau siguranța națională a României, prin aceea că acesta a indus în conștiința publică, în data de 20.07.2013, la o emisiune de televiziune difuzată pe postul de televiziune România TV, emisiunea News Desk”, că ar deține informații de siguranță națională ce i-ar fi furnizate chiar de către Serviciul Român de Informații.
A se vedea în acest sens anexa 2 și anexa 3. În Anexa 3 Serviciul Român de Informații confirmă în mod categoric că eurodeputatul V.C. Tudor nu face parte din categoria celor care pot beneficia de informații din domeniul securității naționale. Prin urmare, cele afirmate de către VC Tudor la adresa securității naționale nu pot fi calificate ”merite culturale” și în acest sens acesta a devenit incompatibil cu purtătorul veritabil al celei mai înalte distincții a statutului român, ”Steaua României”.

În plan unional. Am adresat o petiție Parlamentului European în data de 28 august 2013 și am transmis și un material în atenția tuturor celor 756 de eurodeputați cărora le-am solicitat să analizeze și să voteze excluderea eurodeputatului V.C. Tudor din PE, având în vedere că acesta a încălcat dispozițiile Articolului 9 § 2 din Regulamentul de Procedură al Parlamentului European. A se vedea în acest sens anexa 4. Instituția Europeană a transmis deja răspunsul nr. 315417/24.09.2013 pe care îl atașăm în limba engleză și în limba română, anexa 5.
În sensul analizării ”manifestărilor culturale” exercitate de către același V.C. Tudor, din data de 09 septembrie 2013 de la Strasbourg, am adresat o solicitare Consiliului Superior al Magistraturii. A se vedea în acest sens documentele atașate în anexa 6. Prin Hotărârea nr. 1034/19.09.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii s-a constatat că declarația publică a domnului Vadim Corneliu Tudor, membru al PE, este de natură să aducă atingere independenței sistemului judiciar în ansamblul său și a independenței magistraților în înfăptuirea și realizarea actului de justiție.
Precizăm că în conformitate cu dispozițiile articolului 133 § 7 din Constituția României, Hotărârea nr. 1034/19.09.2013 este definitivă și irevocabilă.

Poziția fermă adoptată de către Parlamentul European față de ”manifestările culturale” ale d-lui V.C. Tudor din 04 ianuarie 2011. A se vedea documentele atașate în anexa 8.
Prin Decizia Parlamentului European din data de 10 mai 2012 cu privire la cererea de apărare a imunității și privilegiilor lui Corneliu Vadim Tudor s-a decis să nu apere imunitatea și privilegiile lui Corneliu Vadim Tudor.

În finalul materialului de față atașăm scrisoarea transmisă nouă, petentelor TEODORA CONDRUZ și NINETA POPOVICI, în numele Președintelui Comisiei Europene JOSE MANUEL BARROSO, anexa 7, în contextul unei colaborări cu instituția europeană pe tema aplicării normelor unionale și a modului cum sunt respectate drepturile cetățenilor europeni de către instituțiile naționale și europene.
În esență, justificăm de fapt că demersul de față privește și pe ceilalți cetățeni europeni din următoarele rațiuni: distincția statului român ”Steaua României” se acordă personalităților naționale și străine, deci și personalităților din cadrul unional; distincția acordată de către statul român trebuie să se raporteze în mod obligatoriu la valorile prevăzute în Articolul 2 și Articolul 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Prin urmare, înțelegem să invocăm, în completarea temeiului juridic care susține demersul de față și dispozițiile articolelor 10 și 11 din Tratatul privind Uniunea Europeană.
Atașăm cele 8 Anexe invocate în conținutul memoriului.

SOLICITĂM

analizarea cu celeritate a argumentelor invocate și retragerea distincției ”Steaua României”, d-lui Vadim Corneliu Tudor, întrucât acesta nu mai îndeplinește condițiile spre a i se recunoaște ”meritele culturale” care să justifice menținerea unei astfel de distincții, acordată la nivelul anului 2004.

Cu deosebită considerație.

22 noiembrie 2013 TEODORA CONDRUZ și NINETA POPOVICI