Astăzi, 19 ianuarie 2018, credincioșii ortodocși îl cinstesc în mod deosebit pe Sfântul Preacuvios Părinte Macarie cel Mare, Egipteanul, păzitor al credinței șî alergător – fără întoarcere – al nevoinței. Patima dulceții a lepădat-o, trupul și-a smerit, primejdii a suferit, socotind înfrânarea drept desfătare, sărăcia drept bogăție și cumpătarea drept mare cinste…

Sfinte Preacuvioase Macarie Egipteanul, roagă-te să dobândim și noi, de la Hristos, asemenea ție, cununa dreptății, plată și daruri după vrednicie și răsplătire pentru osteneli!

Astăzi se bucură Egiptul, pentru că l-a odrăslit pe fericitul Macarie, care a întrecut cu viețuirea sa îmbunătățită toată sihăstria!

Rugăciune către Maica Domnului: Mireasă dumnezeiască, Curată Fecioară Marie, ca o iubitoare de oameni, vezi suspinurile inimii mele zdrobite și primește ridicarea mâinilor mele! Cea cu totul fără de prihană, care ai mărit neamul nostru, nu mă lepăda pe mine, ca să te laud și să te măresc!

Astăzi, 19 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Cuvios Macarie cel Mare – vestea despre faptele sale întinzându-se peste tot pământul, căci ajungând la măsura cetelor îngerești, prin viața neprihănită pe care a dus-o, a înfrânt taberele diavolești.

Sfinte Cuvioase Macarie cel Mare, tu ai îndrăznire către Domnul. Cere și pentru sufletele noastre pace!
Stăpână, către tine ridic ochiul inimii mele: nu trece cu vederea puțina mea suspinare, ci să-mi fii acoperământ și ajutătoare în ceasul când Fiul tău va judeca lumea!
Să cântăm Dumnezeului nostru, că S-a proslăvit!

Sfinte Preacuvioase Macarie cel Mare – acum luminat de lumina dumnezeiască – din înălțimile în care petreci cu îngerii, mântuiește. cu rugăciunile tale, pe cei ce săvârșesc preasfințita ta pomenire și strigă împreună cu tine, cu bucurie: Să cântăm Dumnezeului nostru, că S-a proslăvit!

Astăzi, tulburările diavolilor se risipesc, prin viețuirea Sfântului Preacuvios Macarie cel Mare, care a urmat fără întoarcere calea vieții, fugind de gâlcevi și strigând cu bucurie: Să cântăm Dumnezeului nostru, că S-a proslăvit!

Astăzi, 19 ianuarie, este cinstit Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, care cu luptele sale sihăstrești, prin Duhul cel Dumnezeiesc, a omorât cugetul trupului și l-a supus. Astfel, condus de puterea Dumnezeiescului Duh, cu bucurie striga: Să cântăm Dumnezeului nostru, că S-a proslăvit!

Astăzi, îl prăznuim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, cel ce a iubit veselia cea veșnică din lăcașurile Domnului – pentru aceasta, le-a părăsit pe cele veselitoare ale lumii. În lăcașurile Domnului… acolo se aude glasul celor ce prăznuiesc curat și care strigă cu bucurie: Să cântăm Dumnezeului nostru, că S-a proslăvit!

Cântăm și noi, Curată, pentru că ai zămislit în pântece pe Fiul Cel fără de ani, al Tatălui Cel fără de început, și făcându-Se trup, pentru noi oamenii, L-ai nășcut în mod de negrăit, sub ani! Bucurându-ne, strigăm și noi: Să cântăm Dumnezeului nostru, că S-a proslăvit!

Astăzi, 19 ianuarie, arcul celor puternici a slăbit, iar cei neputincioși se încing cu putere! Îl cinstim, pentru aceasta, pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, care nu s-a plecat în fața păcatului, ci s-a plecat legii Duhului, încingându-se cu armele Acestuia. Cu cugetul sus la Dumnezeu, a părăsit cele de pe pământ și s-a ostenit cu înfrânarea, viețuind curat și peste fire, rupând astfel legăturile firii și devenind purtător de Dumnezeu. Departându-se de tulburări, a ales să locuiască în pustie, pentru a putea vorbi cu Dumnezeu, luminând marginile pământului, ca o „stea nerătăcitoare”.

Astăzi, călugării se bucură nespus! Cu toții îl lăudăm cu credința pe Marele Macarie, cel iubit al lui Dumnezeu, lauda călugărilor și vistieria minunilor! Cu raza nevoințelor sale, a strălucit ca soarele, luminând pe cei aflați în întunericul patimilor și al păcatului, gonind amărăciunea cea întunecată a diavolilor. Acum, izvorăște râuri bogate de tămăduiri, ca dint-o fântână cuvântătoare adăpând sufletele celor ce-l strigă: Preacuvioase Macarie, Părinte al Părinților!

Astăzi aurul pălește și se rușinează, în fața Sfântului Preacuvios Macarie cel Mare, cel care, trecând prin focul sihăstriei, s-a arătat mai curat decât aurul în cuptor. Acum, aflându-se mutat către Împărățiile Cerești, cu credință și laude și noi îi strigăm: Cere Părinte, și pentru noi: Har, milă și iertare de greșeli!

Binecuvântată Marie, ceea ce ești neispitită de nuntă – scăparea oamenilor deznădăjduiți, lăcașul lui Dumnezeu – îndreptează-ne la calea pocăinței, pe noi, cei ce ne abatem pururea la calea rautății și mâniem pe Preabunul Domn!
Slavă, Hristoase, puterii Tale!

Astăzi, 19 ianuarie, îl cinstim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, cel ce s-a dezbrăcat, prin înfrânare, de natura omenească veche și stricăcioasă, îmbrăcându-se cu omul înnoit și întărit pentru Hristos. A viețuit în rugăciuni, postiri, privegheri și cereri către Hristos. Prin această schimbare, viața lui s-a dovedit prea-luminată, Biserica numind-o „îndreptare iscusită a întregii bunătăți dumnezeiești”. N-a dat „genelor sale dormitare”, până nu a devenit lăcaș preasfințit al Stăpânului Care le vede toate, Către Care striga: Slavă, Hristoase, puterii Tale!

Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, cel care în tinerețe și-a făcut cunoscută înțelepciunea; la bătrânețe mintea; iar în întreaga sa viață răbdarea, suferirea îndelungată și dragostea către toți cei ce strigă până și azi: Slavă, Hristoase, puterii Tale!

Preasfântă, oamenii fiind omorâți și căzuți la pieire, i-ai înviat și i-ai ridicat! Tu, ceea ce ești Născătoare a Dătătorului de viață și Mântuitorului celor ce strigă: Slavă, Hristoase, puterii Tale!
Trimite-ne, Doamne, luminarea Ta, și izbăvește-ne Bunule din negura greșelilor, dăruindu-ne pacea Ta!

Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, cel ce s-a făcut lăcaș sfințit Atotțiitorului Dumnezeu, prin îndreptarea cugetului către Cer, cârmuindu-și cu înțelepciune simțirile și „veștejind”, prin aceasta, „măiestriile balaurului cel viclean”; avându-L pe Hristos îndreptător către calea cerească. A amintit lumii legile curăției, pe care Hristos – Fiul născut din Fecioară, Cel mai presus de vreme – le-a pus tuturor, vestind pe pământ curăția Ortodoxiei. Purtător și cugetător de Dumnezeu, a iubit locuirea în pustie, petrecând în sihăstrie și așteptând ca Domnul să-i dăruiască apărare și să-i păzească pașii.

Iisuse, Împărate al puterilor, izbăvește-mă din stricăciune! – strigăm și noi, precum mai înainte a strigat proorocul Iona, închipuind, pe cănd se afla în chit, îngroparea Ta cea de trei zile.

Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, care pentru fericita viață săvârșită în lume – primind Dar de la Dumnezeul minunilor să locuiască în pustie ca într-o cetate – sălășluieste, după vrednicie, cu cetele mucenicilor, în pământul celor blânzi. Ucenic adevărat al lui Antonie – numit de Biserică – a arătat toată bunătatea și pătimirile acestuia, fapt pentru care – asemenea lui Ilie și Elisei – a primit îndoit darul tămăduirilor. Lucrarea vieții sale s-a socotit mare în întreaga lume, acesta dobândind darul înainte-vederii adevărului și deșteptându-i „pe cei adormiți în prăpastia pierzării”.

Astăzi, 19 ianuarie, îl cinstim pe cel ce, încă din copilărie îndrăgise săvârșirea faptelor bune – încât din sudorile acestor fapte, primise deja puterea de a spune dinainte ce urma să se întâmple, făcând și alte minuni. Primind preoția, mai apoi, la rugăciunile insistente ale arhiereului, s-a supus pe sine unor încercări și mai mari: săpându-și cu propriile mâini un tunel pe sub chilie, care ducea către o peșteră neștiută de nimeni, se furișa aici de fiecare dată când alții începeau să-l supere căutându-l. Trupul și obrazul său mărturiseau covârșirea postirii și a abținerii…

Astăzi, îl cinstim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, cel care a înviat un om, pentru a arata ereticului înșelat de duh diavolesc stăpânitor – pe care l-a numit arhicon – că există Înviere.

Și zicea sfântul, că există două cete diavolești: una care se luptă cu oamenii prin felurite patimi, iar alta numită arhicon, care trage la rătăcire, găsită la fermecători și la începătorii de eresuri.

Astăzi îl cinstim pe cel ce a înviat un al doilea om, pentru ca acesta din urmă să-i mărturisească unde ascunsese averea celor ce o cereau, poruncindu-i, mai apoi, să adoarmă la loc. Îl cinstim pe cel ce a prevestit, ucenicului său, urgia ce va veni de la Domnul asupra acestuia – căci, furând de la săraci, nu se pocăia. Îl cinstim pe cel ce l-a îndreptat pe monahul Teopemt cel înșelat și care l-a scăpat de duh rău pe omul ce mânca și bea peste măsură [zărind până și pe cel rău cum purta toate înșelăciunile în vase]. Îl cinstim pe cel ce a proorocit despre pustiirea schitului și care a auzit glasul ieșit din căpățâna uscată a preotului idolesc, ce zăcea în pustie: Prin mijlocirea rugăciunilor tale, se mai ușurează muncile celor din iad, când le faci pentru dânșii.

Prealăudate Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, îl prăznuim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, cel care – cu îndemnare de sus și cu ajutorul lui Dumnezeu – i-a biruit pe vrăjmași, devenind purtător de biruință și strigând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, 19 ianuarie, îl prăznuim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, cel care, curățind negura ieșită din patimi, s-a luminat cu lumina nepătimirii, strigând: Prealăudate Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat!

Astăzi, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, cel care, luminându-și sufletul cu podoabele bunătăților, cânta cu bucurie: Prealăudate Doamne, Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat!

Noi, credincioșii, îl cinstim pe cel ce „s-a îmbrăcat cu omorâre purtătoare de viață”, pe Preafericitul Macarie cel Mare, care a primit cuvintele vieții veșnice în inima sa, trupul veștejindu-și-l și strigând: Pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Roagă-te, Sfinte Preacuvioase Macarie cel Mare, purtătorule de Dumnezeu, Celui Ce este singurul Dătător al Bunătăților, să fie milostiv cu cei ce prăznuiesc preacinstita ta pomenire, cerând, pentru aceștia, iertare de păcate!
Pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Astăzi, credincioșii Bisericii îl prăznuiesc pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, care primind de la Dumnezeu „raza strălucirii, ca lumina soarelui ce se înfrânge printr-o oglindă curată, versuește cântând”: Pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Cea plină de Dar, te lăudăm, că ne-ai născut pe Dumnezeu întrupat, pentru care toti te numim Născătoare de Dumnezeu – masă primitoare de Dumnezeu, podoaba lui Iacov – strigând: Pe Domnul, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii!

Astăzi, cu toții îl fericim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, altădată cu lacrimile sihăstrești adăpând arătura inimii lui, iar acum bucurându-se cu veselie – ca un purtător de Dumnezeu – de darurile nevoințelor sale.

Adu-ți aminte, Părinte Preafericite Macarie – lumina cea veșnică răsărindu-ți neapus și bucuria primindu-te, acum cu îngerii dănțuind pe lângă Împăratul și Domnul – de cei ce savârșesc cu credința pomenirea ta!

Astăzi, îl fericim pe Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, care s-a străduit cu lege grea și a biruit! Acum, este cinstit de Singurul Făcător de Bine, cu cununa slavei, învrednicit de arătarea luminii dumnezeiești și de desfătările cele fericite…

Te slăvim toți, Maica lui Dumnezeu, pentru că ai născut pe Făcătorul tuturor făpturilor și ai întrecut – cu slavă dumnezeiască, cu sfințenie, cu Dar și cu toate alegerile bunătății – toată făptura!
Toți te mărim, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, pentru că ai înflorit binecuvântare lumii, prin odrasla purtării în pântece, după ce Eva, prin boala neascultării, blestem adusese!

Astăzi, îl cinstim pe purtătorul de Dumnezeu, Sfântul Preacuvios Macarie cel Mare, care s-a depărtat pe sine în pustietăți, dorindu-și viața cea îngerească, a supus patimile trupului și s-a făcut pe sine asemenea îngerilor…

Preacurată, cu acoperământul tău cel tare, păzește-ne nestricați de viclenirea vrăjmașilor, că numai pe tine te avem scăpare la nevoi și suntem robii tăi!
Sfinte Preacuvioase Părinte Macarie, slugă a lui Hristos, roagă-te lui Dumnezeu, să ne dăruiască mare milă, celor ce te pomenim pe tine! – că faptele tale cele bune au strălucit ca soarele pe pământ și în Cer, propovăduindu-ne credința Lui cea adevărată și fără prihană.

Preacurată, pe tine, ceea ce ai către Domnul rugăciune neadormită, te rog, Fecioară – mângâiere întărită! – îmblânzește supărările, adormi viscolele sufletului meu ticălos și mângâie-mi inima care se află în scârbe! Umple gândul meu de Dar, ca să te măresc după vrednicie!

Slavă smereniei Tale negrăite, Stăpâne!
(o alcătuire după cronici străvechi: Lăcașuri Ortodoxe® ianuarie 2018 – www.lacasuriortodoxe.ro)