Biseica Ortodoxă sărbătoreşte astăzi Buna Vestire, adică evenimentul biblic petrecut în Nazaret, când Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Cel care ne relatează despre Buna Vestire este Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca în capitolul 1, 26-56. Citim în capitolul întâi al Evangheliei sale că, la şase luni după zămislirea Sfântului Ioan Botezătorul, Arhanghelul Gavriil este trimis din nou pe pământ, de data aceasta în oraşul Nazaret din Galileea, la o fecioară cu numele Maria: „Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Bine­cuvântată eşti tu între femei!”

Istorisind viaţa Sfintei Fecioare Maria, Sfântul Maxim Mărturisi­torul ne spune că ea nu s-a împotrivit celui trimis la ea de Dumnezeu: „Nu s-a arătat necredin­cioasă, dar nici n-a primit cu uşu­rinţă cuvântul… nu s-a tulburat la vederea arhanghelului, căci era obişnuită de nenumărate ori cu vederea sa atunci când acesta îi aducea hrană în Templu, ci s-a tulburat din pricina cuvintelor ce răsunau în urechile ei… «Ce fel de închinare poate fi aceasta?», căci nu cunoştea adâncimea tainei şi tresărea la această unire a firii dumnezeieşti cu cea a oamenilor, şi cugeta cum anume s-ar putea întâmpla aceasta”. Mesajul înge­ru­lui continuă: „…Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele Lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit”.

Uimită de cele ce auzea de la înger, Fecioara rosteşte: „Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” Şi răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Prea­înalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu Se va chema… că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”.

Vedem de aici că actul întru­pării Fiului lui Dumnezeu se face prin participarea Sfintei Treimi. Puterea Celui Preaînalt indică prezenţa Tatălui, iar umbrirea Sfin­tei Fecioare este lucrarea Sfân­tului Duh, iar Sfântul care se va naşte din ea este Fiul lui Dumne­zeu. Fecioara Maria primeşte taina prin cuvintele: „Fie mie după cuvântul tău”. Acest accept al Maicii Domnului exprimă acordul omului cu voinţa lui Dumnezeu şi deschide calea întoarcerii în Rai, de unde am fost izgoniţi prin neascultarea protopărinţilor Adam şi Eva.

Pr. Ciprian Florin Apetrei, 25 Martie 2019