Proiectele accesate și derulate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în domeniul incluziunii copiilor rromi în școală și în domeniul învățământului preuniversitar sunt finanțate prin Granturile Spațiului Economic European (SEE) și reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei pentru reducerea disparităților economice și sociale în spațiul economic european și  consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul, Sudul Europei și statele baltice.

Primul proiect  în domeniul incluziunii copiilor rromi în şcoală (RCIS), prezentat în cadrul Conferinței de diseminare, a avut ca obiectiv general creșterea capacității instituționale a școlilor de a asigura o incluziune efectivă a copiilor rromi, precum și susținerea formării profesorilor care lucrează cu copii rromi, în domenii precum: predarea centrată pe copil, şcoala incluzivă şi predarea într-un mediu multicultural; elaborarea de noi curriculum-uri referitoare la un mediu incluziv şi multicultural; activităţi comune de învăţare/conştientizare privind antidiscriminarea, organizate pentru părinţii rromi şi nerromi; activităţi comune de conştientizare privind incluziunea, organizate pentru elevii rromi şi nerromi.

Al doilea proiect în domeniul incluziunii copiilor rromi în școală, coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, „S.M.I.L.E.- Schools Make Inclusion a Living rEality! (Școlile fac incluziunea o realitate viabilă!)” se implementează la nivelul celor șase instituții școlare partenere: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COJOCNA- procent elevi rromi 73%; ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂLĂȚELE- procent elevi rromi 49, 47%; ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  LUNA- procent elevi romi- 34%; ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȘCHILEU MARE- procent elevi rromi 29,14%; ȘCOALA GIMNAZIALĂ CEANU MARE- procent elevi romi 26,31%; LICEUL TEORETIC ,,GELU VOIEVOD’’- procent elevi romi 20,05%.

Proiectul S.M.I.L.E.,  prin diversitatea activităților pe care le propune, cursuri de formare adresate cadrelor didactice care lucrează cu elevi provenind din medii defavorizate și care se confruntă cu o rată crescută de abandon școlar, frecvență redusă și dificultăți de integrare;  activități practico- aplicative bazate pe interacțiune, colaborare și descoperire;  ateliere de lucru; sesiuni informative, tabere/ excursii, activități non-formale desfășurate, atât cu elevii, cât și cu părinții acestora, contribuie în mod definitoriu la dezvoltarea competențelor socio-relaționale necesare membrilor grupului țintă (elevi, profesori, părinți).

Obiectivul general al proiectului îl constituie  creșterea capacității a șase instituții de învățământ preuniversitar, din medii rurale dezavantajate, din județul Cluj, de a dezvolta un mediu incluziv pentru populația școlară de etnie rromă prin dezvoltarea competențelor necesare în rândul cadrelor didactice implicate în procesul instructiv-educativ și prin implementarea unor activități diverse cu implicarea sistematică a familiilor elevilor rromi și nerromi care să promoveze acceptarea și respectul reciproc.

O activitate d e referință derulată în cadrul acestui proiect a fost Tabăra recreativă organizată, în serii, în perioada 20 august -2 septembrie 2022, cu participarea elevilor din școlile partenere.

Alți indicatori vizați prin acest proiect sunt: 66 de cadre didactice din școlile partenere care vor dezvolta competențe de abordare disciplinară/ transdisciplinară curriculară și extracurriculară centrată pe elev, de creare a unui mediu de lucru inclusiv și multicultural prin participarea acestora la cursuri de formare: 228 elevi rromi și nerromi (în proporție echilibrată) participanți la activități școlare, de predare- învățare centrate pe elev cât și extrașcolare, inclusiv excursii și tabere, care promovează și încurajează nondiscriminarea și respectarea drepturilor omului organizate de către cadrele didactice implicate în procesul de formare din cadrul proiectului; 96 de părinți rromi și nerromi care vor dezvolta competențe comunicaționale și de relaționare bazate pe respect și acceptare  prin participarea la activități de conștientizare și promovare a unui mediu incluziv fără discriminare și excludere socio-emoțională sub coordonarea unor experți educaționali și a cadrelor didactice beneficiare de programe de formare în cadrul proiectului; 3 cursuri de formare pentru cadrele didactice; 2 auxiliare curriculare și a 6 seturi de materiale care să asigure învățarea și implementarea conceptelor urmărite pe termen scurt, mediu și lung care vor rămâne la dispoziția școlilor partenere și de care vor beneficia atât pe perioada derulării proiectului cât și după finalizare asigurându-se sustenabilitatea  acestuia pe termen lung; 1 vlog/blog al proiectului care va cuprinde testimoniale și impresii ale elevilor.

învățământului preuniversitar

În egală măsură, proiectul coordonat de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj în domeniul învățământului preuniversitar, „C.R.E.E.D- Change Revives Education and Enables Democracy (Schimbarea Revigorează Educația și Susține Democrația)” a vizat formarea a 10 experți inspectori școlari prin participarea acestora la cursul de formare „Teacher as Change Agent/ Profesorul, agent al schimbării”, organizat de furnizorul acreditat Newschool S.A, Oslo, Norvegia, având în vedere obiectivul major asumat la nivelul I.Ș.J. Cluj de a sprijini și consilia școlile, în vederea creșterii calității actului educativ, a promovării incluziunii și diversității, a creării unui mediu educațional propice pentru toți și pentru asigurarea accesului necondiționat la educație.

Participanții au beneficiat de experiența modelului educațional norvegian – Newschool- o agenție de design educațional specializată în crearea de instrumente care să faciliteze asumarea unor experiențe educaționale adaptate nevoilor actuale cu accent pe inovație și pe rolul profesorului de agent al schimbării, în scopul îmbunătăţirii abilităţilor şi competenţelor experţilor educaţionali care lucrează în instituţii de învăţământ, responsabile de susţinerea creşterii calităţii educaţiei în şcoli.

Conferința de diseminare a proiectelor accesate și implementate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj s-a finalizat cu prezentarea beneficiiilor derulării acestor proiecte la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, din mediu rural, puncte de vedere exprimate de către  reprezentanții școlilor partenere ( profesori, elevi) și directorii unităților de învățământ preuniversitar.

Radu Ștefan